Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. prowadzi i administruje Serwisem internetowym pod adresem http://www.grandsal.pl (zwanym „Serwisem”), udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu. Cała zawartości Serwisu Internetowego stanowi własność Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność ani kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu. Jednocześnie Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam Użytkownik. Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu.

Serwis ma charakter informacyjny. Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie ich aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności dla określonych działań użytkowników Serwisu. Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik. Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. przysługuje prawo zmiany informacji umieszczonych w Serwisie, w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

Użytkownik Serwisu (zwany dalej „Użytkownikiem” ) ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej, pisemnej zgody Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do wszelkich jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów należą do Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity Dz.U z 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz praw ochronnych na zastrzeżone znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy lub uzyskania zgody na takie korzystanie z Serwisu z Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

Użytkownicy mogą kierować pytania dotyczących warunków korzystania z Serwisu pod adresem: hotel(replaceMe)kopalnia.pl

Informacja o stosowanych plikach cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika oraz informacji o logowaniu. Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu.

Serwis Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google AdWords, GoogleAnalytics, Benhauer Sp. z o.o.) w celach statystycznych oraz reklamowych.
To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o. prowadząca Hotel Grand Sal oraz Pokoje Gościnne „Młyn Solny”, Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o., nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod@kopalnia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zależności od podjętej na stronie grandsal.pl aktywności:
  1. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych; na podstawie zgody osoby której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. zapisu na newsletter.
  2. w celu podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO
  3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – poprzez umożliwienie kontaktu z administratorem danych i udzieleniem przez niego odpowiedzi, za pośrednictwem kontaktu mailowego.
 4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą
  • agencje interaktywne w zakresie wysyłki newsletterów oraz dostępu do portalu https://www.grandsal.pl, jako podmioty przetwarzające,
  • firmy informatyczne w zakresie obsługi informatycznej portalu https://www.grandsal.pl, jako podmioty przetwarzające,
  • Kopalnia Soli Wieliczka S.A. jako podmiot przetwarzający.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
  • do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na wysyłkę newslettera lub do okresu jednego roku, w wypadku braku skorzystania z wysłanego na wskazany adres mailowy newslettera,
  • 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym realizacji umowy sprzedaży zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń,
  • do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez kontakt mailowy lub formularz on-line, nie dłużej jednak niż 10 lat.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem np. poprzez wysłanie emaila cofnięciem zgody na adres: iod@kopalnia.pl
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie działań które Pan/Pani podjęła.
 9. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
facebook

Serwis internetowy "Hotel Grand Sal" wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzytając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładcę Polityka prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję