Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. prowadzi i administruje Serwisem internetowym pod adresem http://www.grandsal.pl (zwanym „Serwisem”), udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu. Cała zawartości Serwisu Internetowego stanowi własność Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność ani kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu. Jednocześnie Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam Użytkownik. Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu.

Serwis ma charakter informacyjny. Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie ich aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności dla określonych działań użytkowników Serwisu. Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik. Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. przysługuje prawo zmiany informacji umieszczonych w Serwisie, w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

Użytkownik Serwisu (zwany dalej „Użytkownikiem” ) ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej, pisemnej zgody Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do wszelkich jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów należą do Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity Dz.U z 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz praw ochronnych na zastrzeżone znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy lub uzyskania zgody na takie korzystanie z Serwisu z Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

Użytkownicy mogą kierować pytania dotyczących warunków korzystania z Serwisu pod adresem: hotel(replaceMe)kopalnia.pl

Informacja o stosowanych plikach cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika oraz informacji o logowaniu. Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu.

Serwis Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google AdWords, GoogleAnalytics, Benhauer Sp. z o.o.) w celach statystycznych oraz reklamowych.
To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.

Szanując Państwa prawo do prywatności informujemy, że:

 1. W związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o., dochodzi do sytuacji, w których podajecie Państwo swoje dane osobowe;
 2. Powiadamiamy, iż Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka, jako Administrator Danych, w trosce o ochronę Państwa danych osobowych, wyznaczyła Administratora Bezpieczeństwa Informacji, którego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem procesów przetwarzania danych;
 3. Ponadto pracownicy Administratora Danych ze swojej strony dokładają najwyższej staranności dla zapewnienia właściwej ochrony Państwa danym;
 4. Informujemy również, iż podstawą przetwarzania wskazanych w formularzach internetowych Pani/Pana danych osobowych są niezależne od siebie przesłanki określone w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm. zwana dalej UODO) tj. odpowiednio: w sytuacji braku innych, wskazanych poniżej, przesłanek umożliwiających przetwarzanie danych osobowych - Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w wyraźnie wskazanym w niej celu (art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO), jak również przesłanki niewymagające Państwa zgody tj.: konieczność dokonywania operacji na danych osobowych w związku z realizacją zamówienia, umowy zawieranej z Administratorem Danych, oraz niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pani/ Pana żądanie (art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO), przetwarzanie Państwa danych może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia Państwa praw i wolności (art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO).
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 6. Jednocześnie oznajmiamy, że w celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących przysługującego Państwu prawa dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, szczegółowych wyjaśnień udzieli Państwu Administrator Bezpieczeństwa Informacji Przemysław Zegarek, Kancelaria Lex Artist, ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa, e-mail: kancelaria@lex-artist.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o. prowadząca Hotel Grand Sal oraz Pokoje Gościnne „Młyn Solny”, Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o., nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod@kopalnia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zależności od podjętej na stronie grandsal.pl aktywności:
  1. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych; na podstawie zgody osoby której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. zapisu na newsletter.
  2. w celu podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO
  3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – poprzez umożliwienie kontaktu z administratorem danych i udzieleniem przez niego odpowiedzi, za pośrednictwem kontaktu mailowego.
 4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą
  • agencje interaktywne w zakresie wysyłki newsletterów oraz dostępu do portalu https://www.grandsal.pl, jako podmioty przetwarzające,
  • firmy informatyczne w zakresie obsługi informatycznej portalu https://www.grandsal.pl, jako podmioty przetwarzające,
  • Kopalnia Soli Wieliczka S.A. jako podmiot przetwarzający.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
  • do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na wysyłkę newslettera lub do okresu jednego roku, w wypadku braku skorzystania z wysłanego na wskazany adres mailowy newslettera,
  • 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym realizacji umowy sprzedaży zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń,
  • do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez kontakt mailowy lub formularz on-line, nie dłużej jednak niż 10 lat.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem np. poprzez wysłanie emaila cofnięciem zgody na adres: iod@kopalnia.pl
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie działań które Pan/Pani podjęła.
 9. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
facebook

Serwis internetowy "Hotel Grand Sal" wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzytając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładcę Polityka prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję