Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku ze zmianą nazwy naszej firmy, od 26 marca 2021 zmieniła się także nazwa Administratora Państwa danych osobowych. Aktualnie jest nim Kopalnia Soli Wieliczka Turystyka sp. z o.o. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych nie uległy zmianie. W każdej chwili możecie Państwo także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email iod@kopalnia.pl. Aktualna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w klauzuli informacyjnej umieszczonej poniżej.

Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. prowadzi i administruje Serwisem internetowym pod adresem http://www.grandsal.pl (zwanym „Serwisem”), udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu. Cała zawartości Serwisu Internetowego stanowi własność Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o.

Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność ani kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu. Jednocześnie Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam Użytkownik. Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu.

Serwis ma charakter informacyjny. Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie ich aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności dla określonych działań użytkowników Serwisu. Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik. Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. przysługuje prawo zmiany informacji umieszczonych w Serwisie, w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

Użytkownik Serwisu (zwany dalej „Użytkownikiem” ) ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej, pisemnej zgody Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o.

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do wszelkich jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów należą do Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity Dz.U z 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz praw ochronnych na zastrzeżone znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy lub uzyskania zgody na takie korzystanie z Serwisu z Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o.

Użytkownicy mogą kierować pytania dotyczących warunków korzystania z Serwisu pod adresem: hotel(replaceMe)kopalnia.pl

Informacja o stosowanych plikach cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika oraz informacji o logowaniu. Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu.

Serwis Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google AdWords, GoogleAnalytics, Benhauer Sp. z o.o.) w celach statystycznych oraz reklamowych.
To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka – podmiot prowadzący Hotel Grand Sal oraz Pokoje Gościnne „Młyn Solny (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod@kopalnia.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z podjętą przez Panią/ Pana aktywnością na stronie internetowej www.grandsal.pl, w oparciu o następujące podstawy prawne:
  Cel przetwarzania danych     Podstawa prawna przetwarzania danych
  Przyjęcie zapytania dotyczącego oferty i udzielenie odpowiedzi lub dokonanie rezerwacji pobytu
  • art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),
  • art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi zamówienie w imieniu zmawiającego),
       
  Obsługa procesu reklamacji
  • art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)
  • art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi reklamacje w imieniu zmawiającego),
       
  Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) – w przypadku zgłoszenia potrzeby wystawienia faktury
  • art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego
      
  Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych (wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie newsletterów mogą wymagać uzyskania dodatkowej Pani/Pana zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa).
  • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami)

   

  Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności, a także obrona przez roszczeniami
  • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym, obrona przed roszczeniami)
      
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną strony internetowej www.grandsal.pl, podmioty zajmujące się obsługą procesu rezerwacji, firmy księgowe, banki i operatorzy płatności, firmy przewozowe (w przypadku wyboru dodatkowej usługi transferu do hotelu), agencje marketingowe (w zakresie realizacji działań marketingowych).Odbiorcami Pani/Pana danych będą ponadto podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem lub prowadzonej komunikacji,
  • do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki opisane zostały w punkcie 3 powyżej),

   Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania). Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 3) jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z określonej usługi np. wysłania zapytania lub dokonania rezerwacji.

Monitoring wizyjny

Monitoringiem wizyjnym objęte są wybrane miejsca na obszarze KSW, w tym Tężnia Solankowa, budynki Hotelu Grand Sal i Uzdrowiska Kopalni Soli „Wieliczka”, nadszybia szybów Daniłowicza, Paderewskiego i Regis wraz z ich otoczeniem, a także niektóre wyrobiska podziemne i elementy infrastruktury kopalni. Rejestracji podlega wyłącznie obraz z kamer (bez dźwięku). Czytaj wiecej

facebook